Algemene voorwaarden

 1. Bestelling.
  Alle bestellingen moeten schriftelijk doorgegeven worden (papier, mail, bestelling via de website), en voorzien worden van alle gegevens die het mogelijk maken om de bestelling uit te voeren.  De bedrukkingen zullen volgens de voorwaarden beschreven op de bestelbon of online bestelling uitgevoerd worden, kleine afwijkingen zijn steeds mogelijk. (zie verder)
 2. Aflevertermijn.
  De afleveringstermijn bedraagt twee weken na het moment waarop de bestelling geplaatst werd. Alle aflevertermijnen zijn indicatief en kunnen derhalve nooit door de klant aangewend worden een bestelling en/of betaling te weigeren. Dit geldt ook voor online bestellingen via de webshop. De levering van de bestelde goederen wordt afhankelijk gesteld van de leveringsmogelijkheden van de leverancier van Mytshirtdesign/Cybertex. Indien de bestelde goederen niet in voorraad zijn of uitgeput zijn bij de leverancier van Mytshirtdesign/Cybertex, dan wordt de bestelling voor de betrokken goederen, zonder enige schadevergoeding geannuleerd. Wel kan, op voorstel van Mytshirtdesign/Cybertex, de bestelling vervangen worden door goederen die wel beschikbaar zijn en die door de klant als vervanging aanvaard worden.
 3. Aanlevering ontwerpen.
  Indien ontwerpen van tekeningen en/of composities deel uitmaken van de te maken opdruk, moeten deze van voldoende kwaliteit zijn om als ontwerp te kunnen dienen. De volgende bestanden zijn bruikbaar: gevectoriseerde PDF, AI, EPS, en bitmap TIFF, JPG of PNG van hoge resolutie (minstens 300dpi). Indien de ontwerpen, bijgewerkt moeten worden om bruikbaar te zijn voor het snij of print proces, dan vallen deze kosten automatisch ten laste van de opdrachtgever. 
  De klant is verantwoordelijk voor de auteursrechtelijke verplichtingen aangaande de beelden, logo’s en/of lettertypes die hij aanlevert.  Mytshirtdesign/Cybertex kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Mytshirtdesign/Cybertex behoudt het recht alle opdrachten vergezeld van slechte beelden, ontwerpen met foutieve bestandsindelingen, onuitvoerbare opdrachten of opdrachten waarvan auteursrecht niet kan bevestigd worden te weigeren.
  Het is mogelijk dat wegens technische beperkingen van het drukproces aanpassingen aan de aangeleverde ontwerpen zullen gedaan worden om de bedrukking mogelijk te maken, deze zullen aan de opdrachtgever tijdig gemeld worden
 4. Kleuren.
  De opdrukken zullen gebeuren in de kleur bepaald door de klant, die hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt.  Afwijkende kleurschakeringen van het resultaat kunnen niet ten laste van Mytshirtdesign/Cybertex gelegd worden en kunnen geen reden zijn tot weigering van de bestelling en/of de betaling.
  De aard van de te bedrukken goederen, alsook de samenstelling ervan, kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bedrukking. Zelfs indien de te bedrukken goederen door Cybertex geleverd worden, kan Mytshirtdesign/Cybertex geen verantwoordelijkheid opgelegd worden voor eventueel minder geslaagde bedrukkingen. Tevens kan Mytshirtdesign/Cybertex niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrukkingen die niet precies op de juiste plaats op de te bedrukken goederen staan, daar het opzetten van de te bedrukken goederen op de machine handmatig moet gebeuren, zodat er geen sprake kan zijn van enige exactheid en deze ook niet door de klant kan ingeroepen worden als reden voor weigering van de goederen en/of de betaling ervan. Indien de goederen door de klant geleverd worden draagt Mytshirtdesign/Cybertex geen enkel verantwoordelijkheid voor het eindresultaat, kleurvastheid, plaatsing, vorm en houdbaarheid. Het bedrukken van goederen door de klant geleverd gebeurt volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.
 5. Klachten en annulaties.
  Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij de afhaling of bij de aflevering geformuleerd worden en deze klacht moet bovendien per aangetekende brief bevestigd worden binnen een termijn van 48 uren na in ontvangstname van de goederen. Dit geldt eveneens voor online bestellingen via onze webshop. Bij webbestelling en andere bestellingen kan een annulatie van de klant pas doorgevoerd worden in zoverre Mytshirtdesign/Cybertex nog niet begonnen is aan de uitvoering van de opdracht. Indien dit reeds het geval is zal de klant gehouden zijn de kosten te betalen van de reeds geleverde voorbereidingen en/of prestaties alsook van de reeds speciaal voor hem bestelde goederen.
 6. Prijzen en offertes.
  De prijzen, vermeld in de online catalogus en op de rest van de site zijn indicatieve richtprijzen inclusief BTW.  Zij kunnen op ieder ogenblik zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Pas bij aanvraag van een offerte  waarbij alle nodige gegevens gekend zijn (aantal , benodigd textiel , grootte en soort opdruk  …) zal de correcte prijs worden mede gedeeld, en welke kortingen eventueel toegekend worden.
  Schriftelijke offertes blijven tot 1 maand na uitgifte geldig.  Daarna kunnen alle prijsveranderingen in lonen, sociale lasten en prijzen van grondstoffen doorgerekend worden.
 7. Verzending.
  Alle afgewerkte bestellingen en goederen worden naar de klant verstuurd , tenzij de klant kiest vooor afhaling aan de werkplaats. De prijzen vermeld in ons tarief, houden geen rekening met de kosten voor levering en/of verzending van afgewerkte produkten aan de klant. Deze kosten zullen aangerekend worden aan de klant, tenzij anders bepaald in een overeenkomst of op de bestelbon. Afgewerkte produkten reizen steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant, zelfs bij franco levering. Bij levering kiest Mytshirtdesign/Cybertex steeds de wijze van transport.
   
 8. Leveringen.
  Elke aangegeven leveringsdatum geldt slechts als indicatie. Mytshirtdesign/Cybertex zal trachten deze datum aan te houden. Een latere leveringsdatum kan door de klant nooit ingeroepen worden als reden om een bestelling of betaling te weigeren. Tevens kan Mytshirtdesign/Cybertex nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade voortvloeiend uit een verlate leveringsdatum van de bestelde goederen.
 9. Facturatie.
  Alle door Mytshirtdesign/Cybertex toegepaste en/of in het tarief vermelde prijzen zijn prijzen inclusief BTW maar zonder eventuele andere kosten, zodat op de factuur de kosten afzonderlijk aangerekend zullen worden.
 10. Betaling.
  Betaling gebeurt steeds online bij het plaatsen van de bestelling , en gebeurt via de payment provider Mollie.
 11. Eigendomsvoorbehoud.
  Zolang afgeleverde of afgehaalde goederen niet betaald zijn, blijven deze volle eigendom van Mytshirtdesign/Cybertex en mogen ze dus niet ontvreemd of verhandeld worden. Daar het om gepersonaliseerde goederen gaat kan eigendomsvoorbehoud nooit de klant ontslaan van de betaling van de factuur voor de geleverde diensten en goederen. Ook ontwerpen die door Mytshirtdesign/Cybertex voor de klant werden gemaakt en die niet leiden tot een bestelling van het desbetreffende design blijven volle eigendom van Mytshirtdesign/Cybertex en mogen door de klant niet aangewend worden voor andere doeleinden zonder dat deze ontwerpen betaald werden. Bij het niet bestellen van een ontwerp zullen de ontwerpkosten in rekening gebracht worden op basis van de gepresteerde tijd.
 12. Garantie en aansprakelijkheid.
  Na levering van goederen en/of diensten geldt de aansprakelijkheid van Mytshirtdesign/Cybertex slecht als het om verborgen gebreken gaat. Indien het gaat om goederen en/of produkten die niet door Mytshirtdesign/Cybertex gemaakt worden, geldt de garantie slechts in zoverre dat de fabrikant van de goederen en/of produkten een garantie verstrekt. De garantie en aansprakelijkheid kan nooit verder gaan dan de gefaktureerde bedragen, dus elke vorm van vervolgschade kan nooit ten laste van Mytshirtdesign/Cybertex gelegd worden. Tevens kan Mytshirtdesign/Cybertex nooit aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in kleur van de goederen en in verschillen in de opdrukkleur of in verschillen in de maten tussen de verschillende merken en types van kleding. De klant verklaart de afmetingen van de maat te kennen alvorens de bestelling te doen. Indien de klant zelf de te bedrukken goederen aanlevert kan Cybertex nooit aansprakelijk gesteld worden voor verkleuringen in bedrukkingen, vervorming van logo’s of andere gebreken die na de bedrukking zouden worden vastgesteld en/of schade aan de goederen in welke vorm dan ook.
 13. Rechtsbevoegdheid.
  In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken te Leuven bevoegd. De voertaal voor geschillen is Nederlands.